Je bent hier: jouw privacy

Jouw privacy

Respect voor je privacy

'de wieg' behandelt alle gegevens over jouw persoon en je gezin als vertrouwelijk en met de grootste discretie. Alle medewerkers van 'de wieg' houden zich aan het beroepsgeheim.
'de wieg' volgt hierin alle wettelijke bepalingen. (1)

Waarom hebben wij je persoonsgegevens nodig?

De gevraagde persoonsgegevens worden verwerkt vanuit wettelijke verplichting en om jou kwaliteitsvolle zorg te verstrekken. 'de wieg' volgt hierin de specifieke regelgeving van kraamzorg. (2) Het gaat om gegevens die nodig zijn voor:

 • administratieve verplichtingen vanuit en verantwoording aan de subsidiërende instanties
 • correspondentie en facturatie
 • de opvolging van uw zorg en om deze af te stemmen op jouw noden (en indien van toepassing ook op de zorg die u krijgt van andere personen of diensten)
 • het geven van gerichte informatie over de mogelijkheden en tegemoetkomingen in de thuiszorg
 • het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers
 • tevredenheidsmetingen, statistieken en beleidsinformatie (het betreft hier louter anonieme verwerking)

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • persoonlijke identificatiegegevens (waaronder rijksregisternummer) en gezinssamenstelling
 • facturatiegegevens, waaronder ook inkomensgegevens voor zover nodig voor de berekening van uw te betalen bijdrage
 • gegevens om de kraamzorg af te stemmen op jouw noden en die van jouw baby en je gezin: reden, doel en evolutie van de zorg, zelfzorgvermogen, individuele afspraken m.b.t. de zorgverlening
 • contactgegevens van andere personen of diensten betrokken bij jouw kraamzorg
 • gegevens in functie van preventieve doelen voor jezelf, je baby, je gezin en onze medewerkers

Wie heeft binnen de dienst toegang tot je gegevens?

 • De verantwoordelijke(n) voor uw zorgverlening, het diensthoofd en de leidinggevende medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens. De kraamverzorgenden die bij u thuis komen krijgen enkel de informatie door die nodig is om jou en je gezin goede zorg te kunnen bieden.
 • In het kader van onthaal, administratie, continuïteit van de zorg, veiligheid, welzijn en informatica kunnen andere medewerkers ook toegang hebben tot je gegevens, maar dit enkel voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdracht.

Aan wie dienen we een aantal van je persoonsgegevens te bezorgen?

 • De subsidiërende overheden in het kader van betaling van subsidies, uitvoering van zorginspecties en afstemming van het woonzorgbeleid op maatschappelijke noden.
 • Andere overheden en instellingen in het kader van financiële tussenkomsten.
 • De commissaris-revisor in het kader van zijn wettelijke controlerende opdracht.
 • Om jou goede zorg te bieden is het nodig dat we kunnen samenwerken met je andere betrokken zorgverleners (vb. arts, vroedvrouw). We wisselen enkel in overleg met jou persoonsgegevens met deze partners uit. Als een zorgoverleg nuttig is, kunnen jij en jouw gezin dit overleg steeds bijwonen en/of informeren wij jou over de besproken inhoud.

Hoe en hoelang bewaren wij je gegevens?

 • 'de wieg' verwerkt en bewaart je persoonsgegevens op een veilige manier.
 • 'de wieg' bewaart je persoonsgegevens tot 5 jaar nadat je de kraamzorg /onze dienstverlening hebt beëindigd. Daarna worden ze zorgvuldig gewist.

Wat zijn je rechten?

Je kunt je gegevens laten aanpassen of corrigeren, mocht dit nodig zijn. Daarnaast heb je recht om je gegevens in te kijken, een kopie op te vragen en te laten wissen. Je kunt weigeren dat wij jouw gegevens gebruiken en je kunt ons vragen om ze naar een ander over te dragen. Je hebt ook recht van bezwaar en kunt klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens indruist tegen de wettelijke bepalingen. 'de wieg' verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Heb je hierover vragen of wens je meer informatie?

Je kunt steeds terecht bij:

 • Mw. Karolien Cool, functionaris voor gegevensbescherming
 • Mw. Laura Picard, algemeen directeur

Biskajersplein 3, 8000 Brugge: 050 33 02 70, gegevensbescherming@familiezorg-wvl.be.

Voor de digitale aanvragen maken we gebruik van de tool Mailchimp. Je vindt het privacybeleid van dit bedrijf hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/

(1) In het bijzonder: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
(2) U kunt de toepasselijke regelgeving steeds nagaan via https://codex.vlaanderen.be of www.ejustice.just.fgov.be.